TERMIN ODDANIA ZAŚWIADCZEŃ O OCENIE ŚRÓDROCZNEJ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Dyrektor CKZ prosi uczniów/pracowników młodocianych o dostarczenie  zaświadczeń od pracodawcy o ocenie śródrocznej do dnia 18.12. 2020r. z wpisaną oceną śródroczną. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną  zaświadczenia można wysłać skanem na adres ckz.dobrzechow@gmail.com lub dostarczyć osobiście  do sekretariatu  ZST lub do sekretariatu CKZ w celu klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021.

Druk zaświadczenia został załączony poniżej, jest również dostępny do pobrania pod adresem https://ckzdobrzechow.edu.pl/baza-pracodawcow/

Za brak dostarczenia zaświadczenia ww. terminie, uczeń/pracownik młodociany będzie  nieklasyfikowany na ocenę śródroczną.