Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo do:

1) nauki oraz rozwijania swoich zainteresowań i zdolności;
2) dostępu do informacji z różnych źródeł;
3) znajomości swoich praw wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka, zapisanych w prawie oświatowym i szkolnym;
4) dochodzenia swoich praw;
5) równego traktowania wobec prawa;
6) wolności od poniżającego traktowania i karania oraz wszelkich form wyzysku i przemocy;
7) wolności od arbitralnego lub bezprawnego ingerowania w życie prywatne i rodzinne;
8) ochrony własnego wizerunku;
9) swobody myśli, sumienia, wyznania i zrzeszania się;
10) swobodnego wyrażania własnych poglądów, jeśli nie naraża tym dobra innych osób;
11) pomocy materialnej, regulowanej odrębnymi przepisami;
12) pomocy w przypadku trudności w nauce;
13) ochrony zdrowia;
14) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;
15) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zawodowej;
16) bezpiecznych i  higienicznych warunków nauki,  wychowania i opieki.

Uczeń ma obowiązek:

1) znać obowiązujące regulaminy oraz  Statut placówki i przestrzegać ich postanowień;
2) przestrzegać ustaleń władz centrum i postanowień organów centrum;
3) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników       centrum;
4) dbać o dobre imię centrum i współuczestniczyć w tworzeniu jej autorytetu;
5) systematycznie przygotowywać się do wszystkich zajęć lekcyjnych;
6) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu centrum oraz przestrzegać punktualności;
7) uzupełniać zaległości w nauce wynikające z nieobecności;
8) usprawiedliwiać u wychowawcy lub opiekuna każdą nieobecność;
9) kulturalnie zachowywać się w centrum i poza centrum, dbać o piękno mowy ojczystej;
10) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w centrum;
11) kształtować przyjazną atmosferę w klasie i szkole i centrum;
13) reagować na wszelkie przejawy nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązków przez innych uczniów;
14) dbać o swój wizerunek, czystość i higienę osobistą oraz prawidłowy rozwój psychofizyczny;
15) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów;
16) poinformować nauczyciela o przeciwwskazaniach zdrowotnych dotyczących realizacji niektórych treści programowych z danego przedmiotu;
17) szanować prawa innych ludzi;
18) szanować symbole narodowe;
19) szanować zieleń i dbać o ochronę środowiska naturalnego.