KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NADAWCÓW I ODBIORCÓW E-DORĘCZEŃ ORAZ OSÓB ICH REPREZENTUJĄCYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie (zwane dalej „CKZ”) reprezentowane przez Dyrektora – Pana Jana Sopel.

Nasze dane kontaktowe:

1) adres do korespondencji: Dobrzechów 471C , 38-100 Strzyżów

2) adres poczty elektronicznej:  ckz.dobrzechow@gmail.com

3) numer telefonu:  17 2760135.

Inspektorem ochrony danych w CKZ jest Pani Iwona Rokita, e-mail: rokita.rodo@op.pl, do której należy kierować zapytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw.

Cele i podstawy prawne przetwarzania
Przetwarzamy Państwa dane w celu doręczania i odebrania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej – zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r.
o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2020 poz. 2320, z późn. zm.).
W zależności od treści korespondencji dane przetwarzamy na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie korespondencji prowadzonej w celu zawarcia czy realizacji umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie),
– art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (w zakresie korespondencji dotyczącej przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze),

– art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (w zakresie korespondencji dotyczącej przetwarzania danych niezbędnych ze względów związanych z ważnym interesem publicznym),
– art. 6 ust. 1 lit. e RODO (w zakresie korespondencji dotyczącej przetwarzania danych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w tym realizowania naszych działań statutowych).
Okres przechowywania danych
Dane osobowe zawarte w korespondencji będziemy przechowywać w zależności od jej rodzaju – przez okres wynikający
z przepisów kancelaryjno-archiwalnych obowiązujących w naszej jednostce.
Odbiorcy danych
Państwa dane mogą zostać udostępnione osobom upoważnionym przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych, podmiotom przetwarzającym, którym administrator zlecił wykonanie czynności
(z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych) oraz organom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania
(jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 czy 18 RODO),
– przenoszenia danych
(jeżeli przysługuje ono na podstawie art. 20 RODO).
Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych
z Państwa szczególną sytuacją – na zasadach określonych w art. 21 RODO.
Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować wysyłając e-mail na adres: rokita.rodo@op.pl, bądź też składając pismo w sekretariacie CKZ/wysyłając pismo na adres CKZ.
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00) jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
Informacja o źródle pochodzenia danych, dobrowolności/obowiązku podania danych
Dane nadawców/odbiorców zgromadzone w systemie elektronicznym są publicznie dostępne.
Dane osób reprezentujących nadawców/odbiorców otrzymaliśmy od niniejszych instytucji/organów/firm.

Podanie danych jest niezbędne do wymiany korespondencji.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane.
Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich czy też organizacji międzynarodowych.