Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie

Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • nie wszystkie dokumenty wygenerowane przez inne podmioty są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały błędnie przygotowane, bądź zostały przekazane wyłącznie w formie papierowej
 • brak zgodności ze standardem WCAG 2.1

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jan Sopel.
 • E-mail: ckz.dobrzechow@gmail.com
 • Telefon: 17 2760135

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie
 • Adres: Dobrzechów 471C
 • E-mail: ckz.dobrzechow@gmail.com
 • Telefon: 17 2760135

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście, zlokalizowane po stronie zachodniej budynku. Wejścia do budynku jest bezstopniowe. Aby dostać się na piętro należy skorzystać z platformy dla osób niepełnosprawnych. Instrukcja użytkowania znajduje się przy drzwiach i w środku platformy. Budynek jest jednopiętrowy, sekretariat znajduje się po lewej stronie korytarza po wyjściu z platformy. Budynek posiada 2 toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Jedna znajduje się na parterze, druga na piętrze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek B

Budynek jest parterowy. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno od południa bezstopniowe przez bramę wjazdową oraz drugie od północy z dwoma schodami. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne jest wejście przez bramę wjazdową. Budynek nie posiada żadnych pomieszczeń administracyjno-biurowych. Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.