Akty prawne dotyczące praktycznej nauki zawodu

Dokumenty MEN i KO w Rzeszowie

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Plan nadzoru pedagogicznego – 2022/2023

Kształcenie dualne w Polskim systemie oświaty-prezentacja

ORGANIZACJA PRACY

Zbiór przepisów regulujących system oświaty w Polsce

Ustawa – Prawo Oświatowe – obowiązuje od 01.09.2017

Ustawa – Przepisy wprowadzające prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu i trybu organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolneo i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

Przepisy dotyczące
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz.U.10.244.1626

Kodeks Pracy

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminów czeladniczych

PRACODAWCA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Na podstawie Art. 70 b ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

Aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić określone warunki o których mowa w art. 70 b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004  Nr 256, poz. 12572 z poźn.zm.):

  • Osoba ucząca młodocianego pracownika (może to być zarówno pracodawca jak i osoba prowadząca zakład w jego imieniu lub tez osoba zatrudniona u pracodawcy) musi posiadać kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego określone w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. nr 113, poz. 988 ze zm.).
  • Młodociany pracownik powinien ukończyć naukę zawodu po okresie kształcenia trwającym 24 lub 36 m-cy i zdać egzamin z przygotowania zawodowego.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje po przekroczeniu ustawowego 3 – miesięcznego terminu, który liczy się od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu.

Należy również pamiętać, aby do wniosku dołączyć kopie dokumentów:

  • potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osobę prowadzącą kształcenie,
  • umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu i zdanie właściwego egzaminu.