PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”

Głównym celem kształcenia, wychowania i profilaktyki jest wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności i sprawności potrzebne do życia w zmieniającym się świecie.

Cel ten należy realizować poprzez wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży, a w szczególności kształtowanie i rozwijanie procesów poznawczych i emocjonalno – motywacyjnych, pobudzanie wyobraźni twórczej oraz wywoływanie pożądanych zmian w jego psychice i zachowaniu, a w konsekwencji kształtowaniu prospołecznej, otwartej na świat postawy. Najważniejszym środowiskiem, w którym kształtuje się wnętrze człowieka i istotne wartości życia ludzkiego jest rodzina, a pierwszymi powołanymi i uprawnionymi do wychowania swoich dzieci są ich rodzice. Działania podejmowane przez szkołę mają wspomagać i uzupełniać w tym zakresie zadania rodziców. Dopracowując, możemy powiedzieć, że wychowanie to proces wspierania wychowanka w rozwoju angażując dwie osoby – wychowawcę  oraz wychowanka.

Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły obejmuje:

  • treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,oraz
  • treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Program wychowawczo-profilaktyczny