Kursy umiejętności zawodowych

Kurs umiejętności zawodowych (KUZ) – zgodnie z art. 4 pkt. 35a ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) kurs, którego program nauczania uwzględnia: a) podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie jednej z jednostek efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo b) efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych określone załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991)

Program kursu umiejętności zawodowych – program nauczania zawierający:

  • nazwę kursu umiejętności zawodowych;
  • czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
  • wymagania wstępne dla uczestników z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań związanych z kształceniem w danej kwalifikacji, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
  • cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników, w zależności od ich potrzeb i możliwości;
  • plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
  • treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
  • opis efektów kształcenia;
  • wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; sposób i formę zaliczenia.

Dostępne kursy umiejętności zawodowych:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

DOKUMENTY REKRUTACYJNE