KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NABYWCY/ODBIORCY FAKTURY VAT

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) informujemy, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie (zwane dalej „CKZ”) reprezentowane przez Dyrektora – Pana Jana Sopel.
Nasze dane kontaktowe:
1) adres do korespondencji: Dobrzechów 471C , 38-100 Strzyżów
2) adres poczty elektronicznej:  ckz.dobrzechow@gmail.com
3) numer telefonu:  17 2760135
2. Inspektorem ochrony danych w CKZ jest Pani Iwona Rokita, e-mail: rokita.rodo@op.pl, do której należy kierować zapytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celuwystawienia faktury VAT (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 106e pkt. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług  – jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: osobom upoważnionym przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmiotom, którym zleciliśmy wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność powierzenia przetwarzania danych oraz organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa (ustawie o rachunkowości oraz ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku  wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować wysyłając e-mail do Inspektora ochrony danych: rokita.rodo@op.pl lub składając pismo w sekretariacie CKZ.
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00) jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do wystawienia faktury VAT.