KONTROLA ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH – z wpisaną oceną roczną.

Dyrektor CKP prosi pracowników młodocianych o dostarczenie  zeszytów zajęć praktycznych do końca maja 2019r. z wpisaną oceną semestralną i oceną roczną do sekretariatu  ZST lub do sekretariatu CKP w celu klasyfikacji za rok szkolny 2018/2019.

Zeszyt zajęć praktycznych powinien być wypełniony zapisanymi tematami zajęć praktycznych oraz wypełniony przez pracodawcę na  pierwszej stronie z wpisaną oceną roczną potwierdzoną podpisem i pieczęcią oraz wypełnione zaświadczenie  na przedostatniej stronie z wpisana oceną śródroczną i roczną.

Za brak dostarczania  uzupełnionego zeszytu w/w terminie (brak podstawy realizacji programu nauczania), uczeń/pracownik młodociany będzie  nieklasyfikowany na ocenę roczną.