KONTROLA ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Dyrektor CKZ prosi uczniów i pracowników młodocianych o dostarczenie  zeszytów zajęć praktycznych do 19.12. 2019r. z wpisaną oceną semestralną  do sekretariatu  ZST lub do sekretariatu CKZ w celu klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020.

Zeszyt zajęć praktycznych powinien być wypełniony zapisanymi tematami zajęć praktycznych oraz wypełniony przez pracodawcę na  pierwszej stronie z wpisaną oceną śródroczną potwierdzoną podpisem i pieczęcią oraz wypełnione zaświadczenie  na przedostatniej stronie z wpisana oceną śródroczną.

Za brak dostarczania  uzupełnionego zeszytu w/w terminie (brak podstawy realizacji programu nauczania), uczeń/pracownik młodociany będzie  nieklasyfikowany na ocenę śródroczną roczną.