Komunikat

Dyrektor CKZ  informuje wszystkich uczniów i rodziców,  że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, nauka w Centrum Kształcenia Zawodowego  od 29.03.3021 do 18.04.2021r z zakresu praktycznej nauki zawodu odbywać się będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia praktyczne także.

Informacja dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych.

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. ograniczeniem objęto również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy