Konferencja szkoleniowa w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie

Konferencja szkoleniowa w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie

„Nowoczesne technologie w przemyśle – możliwości pozyskania dofinansowania przez przedsiębiorców” to temat konferencji, która odbyła się 1 grudnia 2016 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. Podczas szkolenia przybliżono wiedzę z zakresu możliwości pozyskania dofinansowania z programów unijnych na cele związane z zastosowaniem innowacji i nowych technologii w przemyśle. W konferencji zorganizowanej przez Mielecką Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzyżowie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie udział wzięło 50 przedsiębiorców z terenu powiatu strzyżowskiego.

p1000693Konferencję otworzył Pan Jan Stodolak Wicestarosta Strzyżowski, który powitał zebranych, a następnie przedstawił działania samorządu powiatowego w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców i rynku pracy. Pan Wicestarosta zachęcał także przedsiębiorców do pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych programów unijnych, mającego wpływ na rozwój ich firm.

p1000700

Jako drugi w kolejności głos zabrał Kierownik Zespołu Transferu Technologii i Innowacji Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Michał Wielgos, który szczegółowo omówił możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorstw. Wystąpienie prelegenta obejmowało następującą tematykę: nowoczesne technologie – możliwości pozyskania dofinansowania przez przedsiębiorców, innowacje, nowe technologie w przemyśle – czym są i jak pozyskać na nie dofinansowanie oraz formy dofinansowania działalności inwestycyjnej i badawczo-rozwojowej.

p1000720Następnie Pan Marcin Bosek, właściciel firmy „Modern Forms” podzielił się z zebranymi swoim doświadczeniem związanym z pozyskaniem środków unijnych, z których korzystała i korzysta nadal jego firma tj. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, 1.4.1 Wsparcie MŚP. W toku prezentacji uczestnicy konferencji mogli m.in. zapoznać się z problemami, z jakimi spotkała się jego firma w trakcie ubiegania się o finansowanie oraz kierunkami jej rozwoju. Dzięki programom unijnym oraz w oparciu o własne prace badawczo-rozwojowe firma wdrożyła na rynek europejski innowacyjne produkty, jakim są medale okolicznościowe o wysokiej rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5 D oraz 3D. Uczestnicy szkolenia mogli poznać doświadczenia firmy „Modern Forms”, mającej już dużą praktykę w pozyskiwaniu funduszy europejskich na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii.

p1000729Czwartym prelegentem konferencji był Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie Pan Robert Ziemba, który w ujęciu syntetycznym przedstawił dane statystyczne, dotyczące instrumentów uruchamianych przez Urząd Pracy na rzecz przedsiębiorców oraz omówił możliwości wsparcia finansowego podmiotów gospodarczych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie. Jednym z takich źródeł jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, będący nowym rozwiązaniem systemowym skierowanym do pracodawców i wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Ma on na celu zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Pewne możliwości daje przedsiębiorcom również refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia. W ramach tego działania pracodawcy, którzy zatrudnią skierowaną osobę bezrobotną do 30-tego roku życia, otrzymają przez okres 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż kwota ustalona jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

p1000735Jako ostatni z prelegentów głos zabrał Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, Pan Jan Sopel, który przedstawił zasady funkcjonowania zarządzanej przez siebie placówki. Zobrazował także obszary współpracy Centrum z przemysłem oraz zaprosił przedsiębiorców do współdziałania w rozszerzeniu programów nauczania o treści niezbędne dla potrzeb lokalnego przemysłu, w organizacji praktyk zawodowych oraz dokształcania pracowników. Przypominał również o obowiązkach pracodawców wobec pracowników młodocianych.

p1000742Całość konferencji poprowadziła Pani Agata Gadziała, Kierownik Działu Usług Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie. Podsumowując konferencję, prowadząca przedstawiła problemy lokalnego rynku pracy, który podobnie jak całość gospodarki, podlega nieustannym zmianom. Jak mówiła, stałe oraz trudne do przewidzenia fluktuacje powodują, że zarówno strona popytowa, jak i podażowa rynku nabiera indywidualnego, wyrazistego charakteru, naznaczonego specyfiką regionu. Uchwycenie i zrozumienie owej specyfiki to jedno z kluczowych wyzwań dla instytucji rynku pracy, w konsekwencji czego powstają takie opracowania jak monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, który rokrocznie tworzony jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Zawiera on badanie lokalnego rynku oraz prognozy opracowane na podstawie badania przedsiębiorstw zróżnicowanych zarówno pod względem specyfiki prowadzonej działalności, jak i pod względem liczby zatrudnionych pracowników.

Na koniec uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia Centrum Kształcenia Praktycznego, w trakcie którego zapoznali się z wykorzystaniem innowacyjnych maszyn i urządzeń w procesie dydaktycznym.

[Inf. i zdjęcie CKP w Dobrzechowie – oprac. Agnieszka Zielińska]