Informacja dla rodziców i uczniów o organizacji kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego od 19.10.2020 r.

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy wszystkich Uczniów i Rodziców o zmianach w funkcjonowaniu CKZ:

 • Podstawowym narzędziem komunikacji z CKZ jest Dziennik Elektroniczny i wiadomości wysyłane w systemie e-dziennika oraz platforma MS Teams, dlatego prosimy zarówno uczniów jak i rodziców o regularne sprawdzanie wiadomości, również w weekendy. Dotyczy to także uczniów przebywających na praktykach zawodowych.
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w trybie stacjonarnym – uczniowie w małych grupach realizują zajęcia w sposób taki, jak dotychczas. Ze względów organizacyjnych wszystkie zajęcia praktyczne rozpoczynają się o godzinie 8.00. Szczegółowy rozkład dowozu uczniów ze Strzyżowa znajduje się na stronie CKZ.
 • Lekcje zdalne odbywają się ze wszystkich przedmiotów teoretycznych zawodowych według obowiązującego od 19.10.2020r nowego planu lekcji. W szczególnych przypadkach nauczyciel może ustalić z klasą odrębne godziny zajęć.
 • Długa przerwa w zdalnym nauczaniu zgodnie z planem lekcji.
 • Zajęcia zdalne prowadzone są na platformie MS Teams.  Platforma MS Teams została sprawdzona i dostosowana do potrzeb placówki, dlatego jest jedyną sprawdzoną i w pełni bezpieczną edukacyjną platformą.
 • Lekcje należy prowadzić na żywo, z wykorzystaniem kamer i mikrofonów, a także przesyłając dla uczniów materiały do nauki własnej. Kamery dla nauczycieli znajdują się do odebrania w magazynie CKZ.
 • Lekcje w formie zdalnej powinny trwać 45 minut. Zajęcia można ograniczyć do 30 min. w przypadku  wspólnego korzystanie uczniów z komputera razem z rodzeństwem oraz braku warunków do samodzielnej pracy, a pozostałe 15 minut –  należy przeznaczyć na pracę samodzielną ucznia z materiałami przekazanymi przez nauczyciela lub powtórzenie materiału.
 • Nowa forma oznaczania frekwencji na zajęciach w e-dzienniku: ·OZ obecny zdalnie, -NZ nieobecny zdalnie.
 • W trakcie prowadzenia zajęć na odległość nauczyciel poprzez platformę Teams sprawdza obecność uczniów. Uczniowie, aby mogli posiadać zaliczoną obecność na lekcji, muszą być zalogowani własnym przydzielonym przez e-dziennik loginem.
 • Nauczyciel zadając zadanie oraz przesyłając materiały przez e-dziennik lub na platformie MS Teams, może ograniczyć czas wykonania określonych zadań,  niewywiązanie się z terminu skutkuje oceną niedostateczna.
 • Nauczyciele są zobowiązani do powiadomienia uczniów o terminach i sposobach pisania prac kontrolnych oraz okresach sprawdzania tych prac.
 • Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych konsultacji (kontaktu z nauczycielem) w godzinach 8.00-16.00, W czasie, gdy nauczyciel nie prowadzi zajęć lekcyjnych. Termin konsultacji można ustalić w trakcie prowadzonych zajęć zdalnych lub telefonicznie.
 • Usprawiedliwianie nieobecności przez e-dziennik odbywać się będzie tak samo jak dotychczas. Nauczyciele oraz opiekunowie klas będą kontaktować się z rodzicami w przypadku przedłużających się nieobecności nieusprawiedliwionej na lekcjach.
 • Udział wszystkich uczniów w zajęciach zdalnych jest obowiązkowy, a za niestosowanie się do tego obowiązku zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodne ze Statutem CKZ i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
 • Wszystkie problemy techniczne w funkcjonowaniu nauki zdalnej należy zgłaszać opiekunom/nauczycielom. Opiekunowie raportują błędy do informatyka, który proponuje formy jego rozwiązania lub kontaktuje się w celu rozwiązania sprawy.
 • Dla uczniów, których sytuacja materialna lub lokalizacja miejsca zamieszkania nie pozwala na udział w zajęciach zdalnych, będą zorganizowane zajęcia teoretyczne stacjonarne w CKZ w trakcie prowadzenia zajęć zdalnych z obiektu CKZ. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach gwarantujące bezpieczeństwo uczniów.
 • Wszyscy nauczyciele mają obowiązek na koniec miesiąca  przesłać informację do dyrektora o uczniach, którzy nie biorą udziału w zajęciach zdalnych z nieustalonych przyczyn.
 • Nauczyciele, jeżeli nie mają możliwości prowadzenia zajęć na dobrym połączeniu internetowym, to takie zajęcia mogą prowadzić zdalnie  z budynku CKZ.
 • Zajęcia prowadzone z budynku placówki będą koniecznością w przypadku uczniów w klasie, którzy nie mają dostępu do Internetu w domu lub nie uczestniczą w zajęciach zdalnych.
 • Każdy nauczyciel powinien wskazać źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, np.: podręczniki, zeszyty ćwiczeniowe, portale edukacyjne, lub przekazywać własne materiały uczniom, z których uczniowie mogą korzystać.
 • Wszelkie informacje i zmiany dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania CKZ będą przekazywane poprzez wiadomości w systemie e-dziennika oraz na stronie CKZ dla uczniów, dlatego tak ważne jest regularne sprawdzanie strony CKZ i poczty w e-dzienniku.