Informacja dla rodziców i uczniów o organizacji kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego od dnia 26.10.2020r.

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy wszystkich Nauczycieli, Uczniów i Rodziców o zmianach w funkcjonowaniu CKZ:

 • Podstawowym narzędziem komunikacji z CKZ jest Dziennik Elektroniczny i wiadomości wysyłane w systemie e-dziennika oraz platforma MS Teams, dlatego prosimy zarówno uczniów jak i rodziców o regularne sprawdzanie wiadomości, również w weekendy. Dotyczy to także uczniów przebywających na praktykach zawodowych.
 • Zajęcia praktyczne odbywają się za pomocą metod i narzędzi nauczania na odległość z budynku CKZ oraz z wykorzystaniem wyposażenia placówki. Odwołany jest dowóz uczniów  ze Strzyżowa do  CKZ.
 • Dla sprawnego prowadzenia zajęć praktycznych grupy ćwiczeniowe uczniów można połączyć w jedną grupę/klasę. Nauczyciele we wspólnej transmisji na żywo, przeprowadzają pokaż jednocześnie dla wszystkich gr. w klasie. Zajęcia praktyczne trwają zgodnie z planem lekcji.
 • Lekcje zdalne odbywają się także ze wszystkich przedmiotów teoretycznych zawodowych według obowiązującego od 19.10.2020r nowego planu lekcji. W szczególnych przypadkach nauczyciel może ustalić z klasą odrębne godziny zajęć.
 • Długa przerwa w zdalnym nauczaniu zgodnie z planem lekcji.
 • Zajęcia zdalne prowadzone są na platformie MS Teams.  Platforma MS Teams została sprawdzona i dostosowana do potrzeb placówki, dlatego jest jedyną sprawdzoną i w pełni bezpieczną edukacyjną platformą.
 • Lekcje należy prowadzić na żywo, z wykorzystaniem kamer i mikrofonów, a także przesyłając materiały do nauki własnej.
 • Lekcje w formie zdalnej powinny trwać 45 minut. Zajęcia można ograniczyć do 30 min. w przypadku  wspólnego korzystanie z komputera z rodzeństwem oraz braku warunków do samodzielnej pracy a pozostałe 15 minut –  praca z materiałami przekazanymi przez nauczyciela lub powtórzenie materiału.
 • Nowa forma oznaczania frekwencji na zajęciach w e-dzienniku: ZO- obecny zdalnie, ZN- nieobecny zdalnie.
 • W trakcie prowadzenia zajęć na odległość nauczyciel poprzez platformę Teams sprawdza obecność uczniów. Uczniowie aby mogli mieć obecność zaliczoną na lekcji muszą być zalogowani własnym przydzielonym przez e-dziennik loginem.
 • Nauczyciel zadając zadanie oraz przesyłając materiały przez e-dziennik lub na platformie MS Teams może ograniczyć czas wykonania określonych zadań,  niewywiązanie się z terminu skutkuje oceną niedostateczna.
 • Nauczyciele są zobowiązani do powiadomienia uczniów o terminach i sposobach pisania prac kontrolnych oraz okresach sprawdzania tych prac.
 • Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych konsultacji (kontaktu z nauczycielem) w godzinach 8.00-16.00, W czasie, gdy nauczyciel nie prowadzi zajęć lekcyjnych. Termin konsultacji można ustalić w trakcie prowadzonych zajęć zdalnych lub telefonicznie.
 • Usprawiedliwianie nieobecności przez e-dziennik odbywać się będzie tak samo jak dotychczas. Nauczyciele oraz opiekunowie klas będą kontaktować się z rodzicami w przypadku przedłużających się nieobecności nieusprawiedliwionej na lekcjach.
 • Udział wszystkich uczniów w zajęciach zdalnych jest obowiązkowy, a za niestosowanie się do tego obowiązku zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodne ze Statutem CKZ i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
 • Wszystkie problemy techniczne w funkcjonowaniu nauki zdalnej należy zgłaszać opiekunom/nauczycielom. Opiekunowie raportują błędy do informatyka, który proponuje formy jego rozwiązania lub kontaktuje się w celu rozwiązania sprawy.
 • Dla uczniów, których sytuacja materialna lub lokalizacja miejsca zamieszkania nie pozwala na udział w zajęciach zdalnych będą zorganizowane zajęcia teoretyczne stacjonarne w CKZ w trakcie prowadzenia zajęć na odległość w małych grupach razem z nauczycielem gwarantujące bezpieczeństwo uczniów.
 • Wszyscy nauczyciele mają obowiązek na koniec miesiąca  przesłać informację do dyrektora o uczniach, którzy nie biorą udziału w zajęciach zdalnych z niewiadomych przyczyn.
 • Informuję nauczycieli zajęć teoretycznych, jeżeli nie mają możliwości prowadzenia zajęć na dobrym połączeniu internetowym, to mogą prowadzić  zajęcia zdalne  z budynku CKZ.
 • Zajęcia prowadzone z budynku placówki będą koniecznością w przypadku uczniów w klasie, którzy nie mają dostępu do Internetu w domu lub nie uczestniczą w zajęciach zdalnych.
 • Każdy nauczyciel powinien wskazać źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, np.: podręczniki, zeszyty ćwiczeniowe, portale edukacyjne, lub przekazywać materiały uczniom z których uczniowie mogą korzystać.
 • Wszelkie informacje i zmiany dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania CKZ będą przekazywane poprzez wiadomości w systemie e-dziennika oraz na stronie CKZ dla uczniów, rodziców i nauczycieli, dlatego tak ważne jest regularne sprawdzanie strony CKZ i poczty w e-dzienniku.